Lovverk og sikkerhetsregler

Lovverk:

Linkene nedenfor ivaretar blant annet følgende emner:
-
Regler for oppbevaring av våpen og ammunisjon i private hjem
- Kriterier for anskaffelse og eie av våpen
- Regler vedrørende utlån
- Våpenpass
Link 1
Link 2
Link 3

Sikkerhetsregler:

Oppførsel på skytebanen

1. Ta ALDRI i et våpen uten straks å forsikre deg om at kammer og magasin er tomt. Husk det finnes INGEN unnskylding for vådeskudd.

2. Behandle ALLTID et våpen som om det var ladd og rett derfor ALDRI våpenet mot noen.

3. Våpen og ammunisjon skal IKKE berøres så lenge det finnes folk foran standplass.

4. Følg de ordrene som skyteleder til en hver tid gir. Skyteleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon.

5. All skyting og anvisning skal foregå på kommando og INGEN starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra skyteleder.

6. INGEN skal berøre våpenet før skyteleder beordrer "lad våpen".

7. Når våpenet er ladd skal munningen peke mot bakken og i retning framover mot skivene.

8. Når en hver skyting er ferdig skal en ALLTID forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt.

9. Etter hver serie skal pistolen legges synlig på bordet med åpent kammer og magasinet løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd. Revolver skal ha nedspent hane og sylinderen vridd ut.

10. På kommandoen "tøm våpen, kontroller" trekker man litt tilbake og tilkjennegir at man har oppfattet ordren.

11. INGEN går foran standplass før skyteleder har gitt ordre om det.

12. Får du "klikk" eller tekniske problemer under skyting som du ikke klarer å ordne selv, rekk en hånd i været for å tilkjennegi at du ønsker hjelp. Husk fortsatt å holde pipen pekende mot bakken i retning skivene mens du venter.

13. Etter avsluttende skyting forblir skytterne på sine plasser til våpenet er inspisert av skyteleder. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises, klistres eller dømmes.

14. Ved skyting på fallfigurer og stålmål er det kun tillatt å bruke ammunisjon med blykule eller lettmantlet og maks anslagsenergi på 700 joule (se eksempel under) - det vil si at helmantlet magnumammunisjon og riflekalibere ikke er tillatt.

15. Det er forbudt å skyte mot flasker, blikkbokser og liknende.

16. Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.

17. Hørselvern er påbudt for alle som oppholder seg på banen under skyting.

18. Vernebriller er påbudt for alle skyttere ved skyting på stålmål og anbefales også eventuelle tilskuere.

19. Hold orden på ammunisjonen.

20. Lær ditt våpen å kjenne.

21. Er du i tvil: Spør!

22. Sikringen på våpenet erstatter ikke sunn fornuft.

23. Våpen SKAL bæres åpent og tomt for ammunisjon, brukket våpen eller tilbaketrukket sluttstykke.

24. Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.

25. Vær rolig, oppmerksom og kontrollert på skytebanen. Mister du et ladd våpen i bakken kan dette ha fatale følger.

26. Tobakk, alkohol og andre rusmidler skal IKKE nytes på banen. Berusede personer bortvises.

27. Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle skal delta i dette etter ansvarshavendes retningslinjer.

28. Personer som ikke følger skyteleders ordre eller utviser uforsiktighet på banen og derved setter sitt eget eller andres liv i fare kan bli bortvist - i verste fall politianmeldes og/eller ekskluderes fra klubben.

Eksempler på anslagsenergi

KALIBER

.223 Rem

9x19mm

.38 Spes.

.357 Mag.

.44 Spes.

.44 Mag.

45 ACP

45 Colt

Kulevekt, g (gr.)

3,6 (55)

8 (124)

10,2 (158)

11,7(180)

14,3(220)

15,6(240)

13(200)

16,2(250)

Hastighet (m/s) v/ munning

1022

379

310

358

289

380

317

293

Energi (Joule) v/ munning

1880

575

490

750

597

1126

653

695

Alle eksempler er fra Vihtavuori ladetabeller med blykule, unntatt kaliber .223 som er mantlet.

Hastighet2 x kulevekt i gram/ 1000 / 2 = Joule (Eksempel 9x19mm: 379 x 379 x 8 / 1000 / 2 = 575 )

Anbefalt bruk av skytebriller

Det anbefales bruk av skytebriller under all skyting med håndvåpen. Brillene skal stoppe eventuelle fragmenter av uforbrent krutt, bly, mantel, hylsebiter eller andre fremmedlegemer som kan skade øynene under skyting. Og særlig ved bruk av revolver, hvor mekanismen er mer åpen i forhold til pistol. 

Sikring av våpen ifm transport og forsendelse

I kjøretøy: Det er viktig at du frakter våpenet slik at du ikke skremmer eller er til fare for andre. Under transport skal skytevåpen være tom for ammunisjon og under tilsyn. Det skal også være pakket inn i futteral, bag, søppelsekk, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen - du kan altså ikke ha det over skulderen. Medtas våpenet i bil, skal det oppbevares slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan oppbevares udelt, men forlater man bilen skal en vital del f.eks. sluttstykket/magasin tas ut og medbringes.

Ved forsendelse: Transporteres våpenet som reisegods eller postforsendelse, må en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte, slik at det ikke kan brukes. Våpenet skal helst deles og sendes i to pakker. Eksempelvis ramme og magasin i en pakke og sleide og løp i en annen.

Oppbevaring av ammunisjon

Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10.000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15.000 patroner håndvåpenammunisjon, hvis minst 5.000 av patronene er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skap-produsenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2.000 patroner i skapet.

Den som har politiets tillatelse til å oppbevare mer enn 10.000 patroner håndvåpenammunisjon, eventuelt mer enn 15.000 patroner håndvåpenammunisjon der minst 5.000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short, skal varsle Brannvesenet om hvor ammunisjonen er oppbevart og følge eventuelle pålegg som Brannvesenet gir om oppbevaringen. Tillatelse skal ikke gis før det er fremlagt bekreftelse på at Brannvesenet er varslet og eventuelle pålegg fulgt opp.

Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn.

Krutt og tennhetter skal oppbevares i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann- og eksplosjonsvernloven.

 

 

Tilbake